• 1124
  • 32ty
  • maewa
  • wa
  • dd
  • 8
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 1
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
2019-10-22 10:05:07 อ่านต่อ>>
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่วะหลวง อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก งา
2019-10-21 11:25:48 อ่านต่อ>>
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
2019-06-24 11:32:40 อ่านต่อ>>
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
2019-06-24 11:31:15 อ่านต่อ>>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง
2019-06-04 11:31:43 อ่านต่อ>>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง ประจำปีงบประมาณ 2561
2018-07-31 14:52:56 อ่านต่อ>>
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง.
2019-06-30 14:48:38 อ่านต่อ>>
รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร อบต.แม่วะหลวง
2019-06-30 14:48:11 อ่านต่อ>>
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


กระทรวงมหาดไทย

 


จังหวัดตาก

 

กระทรวงการเกษตร

 

การสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงส่งเสริมเทคโนโลยีแห่งชาติ

OTOP

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ