• wa
  • dd
  • 8
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 1
ขอเชิญเข้าร่วม แข่งขันกีฬาตำบลแม่วะหลวงต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ เดือนเมษายน ๒๕๖๑
2018-03-29 11:21:44 อ่านต่อ>>
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑
2017-10-03 14:00:30 อ่านต่อ>>
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
2017-10-09 14:36:15 อ่านต่อ>>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
2017-11-30 11:17:59 อ่านต่อ>>
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างทั่วไปและภารกิจปี60 ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก(ก.อบต.จังหวัดตาก)
2017-05-23 09:58:15 อ่านต่อ>>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
2017-10-03 14:37:45 อ่านต่อ>>
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ประกาศใข้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2017-05-24 10:45:24 อ่านต่อ>>
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


กระทรวงมหาดไทย

 


จังหวัดตาก

 

กระทรวงการเกษตร

 

การสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงส่งเสริมเทคโนโลยีแห่งชาติ

OTOP

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ