• wa
  • dd
  • 8
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 1
ประชาสัมพันธ์ งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปี ๒๕๖๐
2018-06-09 16:49:21 อ่านต่อ>>
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
2018-06-09 16:46:53 อ่านต่อ>>
ประกาศสอบราคา ประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
2018-06-09 16:43:24 อ่านต่อ>>
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
2017-10-09 14:36:15 อ่านต่อ>>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
2017-11-30 11:17:59 อ่านต่อ>>
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างทั่วไปและภารกิจปี60 ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก(ก.อบต.จังหวัดตาก)
2017-05-23 09:58:15 อ่านต่อ>>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๐
2017-10-03 14:37:45 อ่านต่อ>>
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ประกาศใข้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2017-05-24 10:45:24 อ่านต่อ>>
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


กระทรวงมหาดไทย

 


จังหวัดตาก

 

กระทรวงการเกษตร

 

การสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงส่งเสริมเทคโนโลยีแห่งชาติ

OTOP

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ